شنبه, 05 خرداد 1397

 

Image

acmمهمترین مسابقات برنامه نویسی کامپیوتر میباشد. این مسابقات همه ساله بین بالغ بر 2000 دانشگاه مختلف در بیش از 80 کشور دنیا برگزار میشود. این مسابقات باعث تقویت خلاقیت ، روحیه کار دسته جمعی، و نوآوری در ایجاد برنامه های جدید نرم افزاری میشود و دانشجویان را قادر میسازد تا توانایی های خود را در شرایط سخت آزمایش کنند. مسابقات acm مربوط به دانشگاههای جنوب غرب آسیا همه ساله در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود. دانشگاه آزاد مشهد همه ساله در این مسابقات شرکت کرده و عناوین خوبی نیز بدست آورده است از جمله:

كسب مقام پنجم غرب آسیا در سال2001

كسب مقام پنجم غرب آسیا در سال 2003

Image

Best all Women team در سال 2003

Image

سوم غرب آسیا در سال 2004

چهارم و ششم غرب آسیا در سال 2005

 

 

Image

The acm contest involves a global network of universities hosting regional competitions that advance teams to the ACM-ICPC World Finals. Participation has grown to several tens of thousands of the finest students and faculty in computing disciplines at almost 2,000 universities from over 80 countries on six continents. The contest fosters creativity, teamwork, and innovation in building new software programs, and enables students to test their ability to perform under pressure. Quite simply, it is the oldest, largest, and most prestigious programming contest in the world.