پنج شنبه, 28 دی 1396

مشخصات كلى،  برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي:

 

جهت دیدن چارت دروس و سرفصلهای دوره  های مختلف كارشناسى دانشکده مهندسی به سایت گروهها واقع در منوی گروههای آموزشی مراجعه فرمایید.