پنج شنبه, 03 بهمن 1398

مشخصات كلى، برنامه و سرفصل دروس دوره دكترى بر اساس مصوبات شورايعالى برنامه ريزى :

 

دريافت فايل 

دوره دكترى كامپيوتر

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى برق

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى پزشكى

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى پليمر

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى شيمى

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى عمران

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى محيط زيست

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى مكانيك

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى نساجى

دريافت فايل 

دوره دكترى مهندسى هسته اى