سه شنبه, 01 بهمن 1398

1- صورتجلسه دفاع

2- صفحه اول مقاله

3- تاييديه رتبه علمي مجاه توسط معاون يا مدير پژوهشي دانشكده 

4- تكميل چك ليست اصلاح شده (ضميمه)

فايل ضميمه

download