چهارشنبه, 09 بهمن 1398

فرم شماره 1 (امضا شده توسط  استاد راهنما يا مدير گروه)

download

فرم شماره 2 (سه نسخه به تعداد اساتيد حاضر در جلسه دفاع)

download

فرم شماره 3 در صورت ارائه مقاله (فرم 3 جديد) 

download

فرم شماره 4 در صورت عدم ارائه مقاله

download

 فرم ب (دو نسخه كه بايد تايپ شود)

download

فرم ج (تايپ شود)

download