شنبه, 30 تیر 1397
دانشكده مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كانال تلگرام دانشكده مهندسي

آخرین اخبار

مراحل صدور گواهى اشتغال به تحصيل

1 – ورود به سايت دانشگاه قسمت خدمات اينترنتى دانشجويى و ثبت تقاضاى گواهى دانشجو از قسمت امكانات آموزش

ثبت تقاضاى گواهى دانشجو از قسمت امكانات 

2 – پس از ثبت تقاضاى گواهى، جهت دريافت آن بايد يك روز بعد، به معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي طبقه دوم مراجعه نماييد.

3 – گواهى بايستى به صورت كامل پر شود (نام سازمان ، نام شهر مربوطه ، براي محضرها شماره محضر به طور دقيق قيد گردد).

4 – جهت گواهى براى سازمان مركزي دانشگاه، معاونتهاي سازمان، ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي دولتي ( بجز گواهي درخواست مدرك تحصيلي قبلي و تعداد واحد و معدل گذرانده شده ) ، راهنمايى و رانندگى ، گذرنامه ، سفارتخانه ، وزارتخانه ، دارالترجمه هاى رسمى  به سازمان مركزى واقع در بلوار اماميه ، اماميه 42 قسمت دبيرخانه آموزش مراجعه نماييد.

جهت گواهى اشتغال به تحصيل بايستى به نكات ذيل توجه فرماييد:

الف – درخواست گواهى به صورت تمام وقت / روزانه / حضورى : دانشجويانى كه انتخاب واحد  آنها تيك مالى شده است مى توانند اين گزينه را انتخاب نمايند .

ج – درخواست معرفى به كتابخانه : دانشجويانى كه انتخاب واحد آنان تيك مالى شده باشد اين گزينه را بايد انتخاب نمايند .

د – درخواست گواهى جهت ترمهاى گذشته : دانشجويان بايد در سال و ترم انتخابى خود انتخاب واحد داشته باشند .

ه – درخواست گواهى دانشجويان ميهمان : اين گواهى خاص دانشجويان ميهمان بوده و در صورتى صادر مي شود كه انتخاب واحد و حذف و اضافه آنها تيك مالى شده و وضعيت آنها عادى باشد .

تذكرات:

1. دانشجويانى كه اشكالدار باشند نمى توانند درخواست گواهى نمايند.

2. اگر گواهى بصورت ناقص پر شود ، گواهى صادر نخواهد شد و بايستى دوباره از طريق سايت درخواست كامل شود.

3. گواهى فورى به هيچ عنوان صادر نخواهد شد.