شنبه, 04 فروردين 1397

نام : محبوبه

نام خانوادگی : هوشمند کفاشیان

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتراى کامپیوتر - معمارى كامپيوتر

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : نظریه اطلاعات و محاسبات کوانتومی