پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : سید مسعود

نام خانوادگی : ریاضی مظلومی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - سازه

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : سازه