چهارشنبه, 01 آذر 1396

نام : سیدمحمدرضا

نام خانوادگی : علوی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - هیدرولیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : سازه هیدرولیکی