پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : سیدمحمدرضا

نام خانوادگی : علوی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - هیدرولیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : سازه هیدرولیکی