چهارشنبه, 01 آذر 1396

نام : حمید

نام خانوادگی : کاظمی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری عمران - سازه

مرتبه علمی : مربی

تخصص : سازه