چهارشنبه, 01 فروردين 1397

نام : علی اکبر

نام خانوادگی : خزاعی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - مخابرات

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : مخابرات ماهواره، مخابرات دیجیتال، تئوری اطلاعات، کدینگ