سه شنبه, 30 آبان 1396

نام : فرزان

نام خانوادگی : خطیب

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق الکنرونیک

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : پردازش تصاویر پزشکی، بینایی ماشین