شنبه, 04 فروردين 1397

نام : فرزان

نام خانوادگی : خطیب

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق الکنرونیک

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : پردازش تصاویر پزشکی، بینایی ماشین