چهارشنبه, 01 آذر 1396

نام : محمدحسین

نام خانوادگی : گلمکانی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری استخراج فلزات

مرتبه علمی : مربی

تخصص : استخراج فلزات