جمعه, 01 تیر 1397

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : ظهوروحیدکریمی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری شناسایی و انتخاب مواد

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی