پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : مهران

نام خانوادگی : کدخدایان

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مکانیک

مرتبه علمی : استاد

تخصص : پلاسیته - شکل دهی فلزات