پنج شنبه, 30 شهریور 1396

نام : اردشیر

نام خانوادگی : فرشیدیان فر

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : کارشناسی ارشد مکانیک

مرتبه علمی : مربی

تخصص : مکانیک تبدیل انرژی