دوشنبه, 07 بهمن 1398

اطلاعات شخصى و علمى

 

نام: مهدی

نام‌خانوادگى: آذرنوش

تاريخ تولد: 1360

محل تولد: مشهد

 azarnoosh_mahdi

گروه آموزشى: مهندسی پزشكی-بيوالكتريك

مرتبه علمى: استاديار

تحصيلات: دكتری تخصصی

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

مهندسی برق/الكترونيك

فردوسی مشهد

ايران

كارشناسى ارشد

مهندسی پزشكی/بيوالكتريك

آزاد اسلامی مشهد

ايران

دكترى

مهندسی پزشكی/بيوالكتريك

آزاد اسلامی علوم و تحقيقات تهران

ايران

 تخصص اصلى: اخذ، پردازش و تحليل سيگنال­های حياتی

آشنايى با زبانهاى خارجى: انگليسی

انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Investigation of mental fatigue through EEG signal processing  based on nonlinear analysis: Symbolic dynamics

Chaos, Solitons & Fractals

42

12

2011

A.M.Nasrabadi, M.R.Mohammadi,

S.M.P.Firoozabadi

Evaluating Nonlinear Variability of Mental Fatigue Behavioral Indices during Long-Term Attentive Task

Complexity

17

6

2012

A.M.Nasrabadi, M.R.Mohammadi,

S.M.P.Firoozabadi

The Measurement and Processing of EEG Signals to Evaluate Fatigue

26th Southern Biomedical Engineering Conference

May

2010

M.R. Yousefi

Evaluating Variability of Frequency Features of EEG Signals during Mental Fatigue

17th Iranian Conference on Biomedical Engineering

Nov.

2010

A. M. Nasrabadi, M.R.Mohammadi,

S.M.P.Firoozabad

Improved compression ratio for model-based ECG compression using differential coding

IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops (BIBMW)

Nov.

2011

Z. Passand

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

 

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

آشكارسازی استرس هيجانی به كمك ويژگي­های غيرخطی و طيف مرتبة بالای سيگنال مغزي

مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز

جلد 39

شماره 2 (پياپی 58)

1388

سيدعابد حسيني، محمدعلی خليل­زاده، سيدمهران همام

علمی پژوهشي

ISC

ارايه نقشه شناختی و مدل محاسباتی از عملكرد مغز در استرس هيجاني

فصلنامه تازه­های علوم شناختي

سال دوازدهم

شماره 2 (پياپی 46)

1389

سيدعابد حسيني، محمدعلی خليل­زاده،

سيدمهران همام

علمی پژوهشي

ISC

تشخیص دروغ بر مبنای سیگنالهای فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه عصبی

دوفصلنامه پردازش علائم و داده­ها

سال 1391

شماره 2(پياپی 18)

1391

محمدامین یونسی هروی، محمدعلی خليل­زاده،

رسول صرافان

علمی پژوهشي

ISC

تعيين منابع مؤثر در ايجاد واکنش الکتريکی پوست با استفاده از روش ساختار زمانی در تحليل مؤلفه های مستقل

دوازدهمين کنفرانس مهندسي­پزشکی ايران

آبان 1384

محمدعلی خليل­زاده

ارائه در كنفرانس

مدلسازی نحوة فعاليت سيستم اعصاب خودکار در آزمون دروغ سنجي

دوازدهمين کنفرانس مهندسي­پزشکی ايران

آبان 1384

محمدعلی خليل­زاده

ارائه در كنفرانس

تشخيص خودکار مراحل خواب با استفاده از جدول جستجوی فازي

يازدهمين کنفرانس بين­المللی کامپيوتر، انجمن کامپيوتر ايران، پژوهشگاه دانش­های بنيادي، پژوهشکدة علوم کامپيوتر

بهمن 1384

محمدرضا اکبرزاده توتونچي

ارائه در كنفرانس

طبقهبندی استرس روانی با استفاده از ويژگيهای خطی و غيرخطی استخراجی از سيگنال مغزي

سومين کنفرانس ملی داده‎‎کاوی ايران

آذر 1388

سيدعابد حسيني، محمدعلی خليلزاده

ارائه در كنفرانس

کميسازی سيگنالهای مغزی بهمنظور ارزيابی استرس هيجانی با استفاده از ويژگيهای غيرخطی و طيفهای مرتبة بالا

شانزدهمين کنفرانس ملی مهندسی پزشکی ايران

دی 1388

سيدعابد حسيني، محمدعلی خليل­زاده

سيدمهران همام

ارائه در كنفرانس

ارايۀ يک مدل توصيفی و محاسباتی از فعاليت مغز در هنگام استرس هيجاني

شانزدهمين کنفرانس ملی مهندسی پزشکی ايران

دی 1388

سيدعابد حسيني، محمدعلی خليل­زاده، سيدمهران همام

ارائه در كنفرانس

ارزيابی تغييرات سطح استرس با استفاده از تصويربرداری حرارتی چهره

شانزدهمين کنفرانس ملی مهندسی پزشکی ايران

دی 1388

امين درخشان،

محمدعلی خليل­زاده

امين محمديان،

علی شريفي،

امين رمضاني­فر

ارائه در كنفرانس

غربالگری افراد اغفالگر با استفاده از تصويربرداری حرارتی چهره

ششمين کنفرانس بين المللی مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اسفند 1388

امين درخشان،

محمدعلی خليل­زاده، امين محمديان

ارائه در كنفرانس

ارزيابی تغييرات سطح استرس با استفاده از تصويربرداری حرارتی چهره

دومين کنفرانس ملی مهندسی برق ايران

اسفند 1388

امين درخشان،

محمدعلی خليل­زاده،

امين محمديان

ارائه در كنفرانس

آشکارسازی استرس با استفاده از تصويربرداری حرارتی چهره

پانزدهمين کنفرانس بين المللی سالانه انجمن کامپيوتر ايران

اسفند 1388

امين درخشان،

محمدعلی خليل­زاده،

امين محمديان،

علی شريفي

ارائه در كنفرانس

ارزیابی تغییرات پیچیدگی فعالیت مغز در حین وقوع خستگی ذهنی با استفاده از تحلیل دینامیک نمادین سیگنال EEG

اولین کنفرانس ملی، آشوب، فرکتال و سیستم­های پیچیده

آذر 1390

مهدی آذرنوش،

علی مطیع نصرآبادی،

محمدرضا محمدی،

محمد فیروزآبادی

ارائه در كنفرانس

 عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

 

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن علمی مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ايران

1388

ادامه دارد

 خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

 

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی، ایران

داوری مقالات

2011

ادامه دارد

کنفرانس ملی آشوب، فرکتال و سیستم های پیچیده

داوری مقالات

1390

ادامه دارد

Journal of Basic and Clinical Neuroscience 

داوری مقالات

2012

ادامه دارد

مجله فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

داوری مقالات

1390

ادامه دارد

 كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

 

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

رتبه اول طرح پژوهشی در هفتمين جشنواره علمي­پژوهشی فردوسي، در گروه فنی و مهندسی با طرح: دروغ­سنجی طيف مادون قرمز حرارتی با همکاری

آقایان امین درخشان، دكترمحمدعلی خليل­زاده و امین محمدیان

دانشگاه فردوسی مشهد

1388

کسب رتبه اول پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی در هشتمین جشنواره علمی­پژوهشی فردوسی، با عنوان: کمی سازی سیگنالهای مغزی EEG به منظور ارزیابی سطح استرس روانی، با همکاری آقايان سیدعابد حسینی، دكتر محمدعلی خليل زاده و دكتر سیدمهران همام

دانشگاه فردوسی مشهد

1390

استاد منتخب نمونه علمی- فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1391

 سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

پردازش سیگنالهای بیولوژیکی (کارشناسی ارشد)

مدارهاى منطقى

الكترونيك 1

الكترونيك 2

حسابگری الگوریتمی

آمار حياتى و احتمالات

مبانی الکترونیک و دیجیتال

مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی

برنامه نویسی کامپیوتر

 علايق پ‍‍ژوهشى :

•-         پردازش سیگنالهای بیولوژیکی در شاخه های متنوع و مرتبط با مهندسی­پزشکی بخصوص مباحث مطرح در زمینه علوم شناختی و فیزیولوژی-روانی

•-         استفاده از ابزارهای هوشمند و سیستم های خبره برای شناخت و تحلیل سیگنال­ها و سیستم­های بیولوژیکی

•-         مدلسازی سیستم­های بیولوژیکی و کاربرد آن در صنایع مختلف پزشکی

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

 

شرح

محل

تاريخ

از

تا

معاونت گروه مهندسی پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

شهريور 87

مهر 89

مدير گروه مهندسی پزشكي-بيوالكتريك

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تير 91

ادامه دارد

دبير كميته اجرايي

پانزدهمين كنفرانس مهندسی پزشكی ايران

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بهمن 1387

_

مسؤول روابط عمومی و دبيرخانه همايش رهيافت های علوم مهندسی در پرتو قرآن كريم

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آبان 1391

_

رئيس هيأت مديره انجمن مهندسی پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

90

92

 نحوه ارتباط

پست الكترونيكى: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس صفحه خانگى: http://azarnoosh.mshdiau.ac.ir

آدرس محل كار

مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد - طبقه اول دفتر گروه مهندسی پزشكي

شماره تلفن تماس : 6629467 - 513 - 98+