پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : سیدمحمدرضا

نام خانوادگی : علوی مقدم

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری عمران - هیدرولیک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : سازه هیدرولیکی