پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : حمید

نام خانوادگی : کاظمی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری عمران - سازه

مرتبه علمی : مربی

تخصص : سازه