پنج شنبه, 03 بهمن 1398

نام : علی

نام خانوادگی : نخودچی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری عمران - خاک و پی

مرتبه علمی : مربی

تخصص : خاک و پی