دوشنبه, 07 بهمن 1398

نام : سید احسان

نام خانوادگی : رضوی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری برق - کنترل

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : کنترل مقاوم ، کنترل چندمتغیره