دوشنبه, 07 بهمن 1398

نام : مهدی

نام خانوادگی : ظریف

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری برق - قدرت

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : شبکه های هوشمند، سیستم های قدرت، بازار برق، برنامه ریزی واحدهای صنعتی