سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : ظهوروحیدکریمی

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دانشجوی دکتری شناسایی و انتخاب مواد

مرتبه علمی : استاديار

تخصص : مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی