سه شنبه, 08 بهمن 1398

نام: سعید

نام خانوادگی: قسمتی تبریزی

آخرین مدرک تحصیلی: دكترا(PhD) شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

مرتبه علمی: استاديار

تخصص: مواد كامپوزيت- آلياژهاي غيرآهني- فرآيند توليد مواد