سه شنبه, 08 بهمن 1398
 

نام: محمد

نام خانوادگى: تربيت نيشابورى

سمت: مدير امور عمومى دانشکده فنى و مهندسى

مدرک تحصيلى: ليسانس جغرافيا

شرح وظايف:

آدرس محل کار: مشهد - قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشکده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد، طبقه 2+

تلفن تماس: 6613000-513-98+ داخلى 242 و 6637094-513-98+