سه شنبه, 29 مرداد 1398

دومین كنفرانس داده كاوی ایران

حوزه(های) تحت پوشش: علوم كامپیوتر
تاریخ برگزاری: 1 آبان 1387 تا 2 آبان 1387
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیركبیر – تهران

پذیرش چکیده: 1387/3/31
نتیجه چکیده: 1387/4/31
پذیرش مقاله: 1387/5/31
نتیجه مقاله: 1387/6/31
ثبت نام: 1387/8/1