شنبه, 25 آذر 1396

دومين كنفرانس اينترنت اشياء IOT و توسعه شهرهاي هوشمند،

ذيل چهارمين كنگره بين المللي فناوري، ارتباطات و دانش 

4 و 5 بهمن 1396 ، دانشگاه آزاد مشهد