دوشنبه, 07 بهمن 1398

کنفرانسها و همايشها

هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

حوزه(های) تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی سازه, هیدرولیك
تاریخ برگزاری: 4 آذر 1387 تا 6 آذر 1387
برگزار کننده: سازمان بنادر و كشتی رانی – تهران

پذیرش چکیده: 1387/2/15

 

 دومین همایش ملی مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی

حوزه(های) تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
تاریخ برگزاری:  1بهمن 1387
برگزار کننده:  -

پذیرش چکیده: 1387/4/1
نتیجه چکیده:
1387/5/15
پذیرش مقاله:
1387/7/15
ثبت نام:
1387/11/1