دوشنبه, 07 بهمن 1398

 calendar1

تقويم آموزشى نيمسال اول سال تحصيلى 94 - 93

 

انتخاب واحد

جمعه 14/06/93 لغايت جمعه 21/06/93

شروع كلاسها

وروديهای سالهای قبل از 93 از شنبه 22/06/93

حذف و اضافه

چهارشنبه 02/07/93 لغايت سه شنبه 08/07/93

حذف اضطراری

لغايت سه شنبه 11/09/93

دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت)

شنبه 06/10/93 لغايت شنبه 13/10/93

پايان كلاسها

پنجشنبه 11/10/93

امتحانات

یکشنبه 14/10/93 لغايت سه شنبه 30/10/93

در بازه امتحانات، روزهای تعطیل امتحان برگزار نخواهدشد.

همكاری دانشجويان گرامی و رعايت دقيق مقررات، بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه، دانشگاه رادر ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم و جلوگيری از مشكلات احتمالی ياری خواهد نمود.

تذكر :انتخاب واحد خارج از اين برنامه امكانپذير نخواهد بود