دوشنبه, 07 بهمن 1398

 calendar1

تقويم آموزشى نيمسال اول سال تحصيلى 95 - 94

 

انتخاب واحد

جمعه 20/06/94 لغايت جمعه 27/06/94

شروع كلاسها

وروديهای سالهای قبل از 94 از شنبه 28/06/94

حذف و اضافه

دوشنبه 06/07/94 لغايت يكشنبه 12/07/94

حذف اضطراری

لغايت چهارشنبه 18/09/94

دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت)

شنبه 12/10/94 لغايت شنبه 19/10/94

پايان كلاسها

پنجشنبه 17/10/94

امتحانات

يكشنبه 20/10/94 لغايت سه شنبه 06/11/94

همكاری دانشجويان گرامی و رعايت دقيق مقررات، بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه، دانشگاه رادر ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم و جلوگيری از مشكلات احتمالی ياری خواهد نمود.

تذكر :انتخاب واحد خارج از اين برنامه امكانپذير نخواهد بود