دوشنبه, 07 بهمن 1398

calendar2

تقويم آموزشى نيمسال دوم سال تحصيلى 95- 94

 

انتخاب واحد

چهارشنبه 07/11/94لغايت سه شنبه 13/11/94

شروع كلاسها

شنبه 10/11/94

حذف و اضافه

دوشنبه 19/11/94 لغايت يكشنبه 25/11/94

پايان كلاسها در سال 94

پنجشنبه 27/12/94

شروع كلاسها در سال 95

شنبه 14/01/95

حذف اضطراری

لغايت پنجشنبه 16/02/95

پايان كلاسها

پنجشنبه 13/03/95

دریافت كارت ورود به جلسه امتحان

(از طریق سایت پس از ارزشيابي اساتيد)

شنبه 08/03/95 لغايت شنبه 15/03/95

امتحانات

يكشنبه 16/03/95لغايت دوشنبه 31/03/95

 

 

 

 

همكاري دانشجويان گرامي و رعايت دقيق مقررات ، بخشنامه ها و مفاد اين اطلاعيه ، دانشگاه رادر ارائه خدمات بهتر و ايجاد نظم و جلوگيري از مشكلات احتمالي ياري خواهد نمود

تذكر :انتخاب واحد خارج از اين برنامه امكانپذير نخواهد بود