دوشنبه, 07 بهمن 1398
انتخاب واحد شنبه 96/04/17 لغایت سه شنبه 96/04/20
شروع کلاسها 96/04/24
حذف و اضافه سه شنبه 96/04/27(ویژه رشته های آموزش معلمان)
دریافت کارت ورود به جلسه 96/05/25 لغایت 96/05/31
پایان کلاسها پنج شنبه 96/06/02
امتحانات 96/06/04 لغایت 96/06/09