پنج شنبه, 03 بهمن 1398

 

دانشکده مهندسی:

 

ساعت شروع:

کارشناسی ناپیوسته

8:00

کارشناسی پیوسته

8:00

سایر مقاطع

 

10:00

جمعه 14/6

ورودی 89 و ماقبل

ورودی 88و ماقبل

ورودی 89و ماقبل

شنبه 15/6

ورودی 90

ورودی 89

ورودی 90

یکشنبه 16/6

ورودی 91

ورودی 90

ورودی 91

دو شنبه 17/6

ورودی 92

ورودی 91

ورودی 92

سه شنبه 18/6

--

ورودی 92

--

چهارشنبه 19/6

تمام ورودیها

تمام ورودیها

تمام ورودیها

پنجشنبه 20/6

تمام ورودیها

تمام ورودیها

تمام ورودیها

جمعه 21/6

تمام ورودیها

تمام ورودیها

تمام ورودیها