پنج شنبه, 03 بهمن 1398

 

 

رديف

روز

تاريخ

كارشناسى پيوسته

كارشناسى ناپيوسته - كاردانى - كارشناسى ارشد

1

شنبه

05/07/93

89 و ماقبل

90 و ماقبل

2

يكشنبه

06/07/93

90

91

3

دوشنبه

07/07/93

91

92

4

سه شنبه

08/07/93

92

93

5

چهارشنبه

09/07/93

93

-----

6

پنجشنبه

10/07/93

كليه وروديها

كليه وروديها

7

جمعه

11/07/93

كليه وروديها

كليه وروديها

 

تذكرات :

1 - زمان شروع حذف و اضافه برای مقاطع کارشناسی 8 و سایر مقاطع 10 و به مدت 24 ساعت خواهد بود.

2 - هر دانشجو مجاز به حذف 2 کد درس و اضافه تا سقف تعداد واحد مجاز ميباشد.

3 - دانشجو بايستى در كلاس و امتحان همان كدى كه انتخاب نموده، شركت نمايد. در غير اينصورت غايب محسوب و درس وى حذف خواهد شد.

4 - در خصوص دروسى كه به دليل به حد نصاب نرسيدن پس از حذف و اضافه حذف مى شوند ، ضرورى است كه دانشجويان محترم در اسرع وقت به گروه ( براى دروس تخصصى ) و آموزش ( براى دروس عمومى و پايه ) مراجعه نمايند.

آموزش دانشكده

2/7/93