Portal Info
Travel

tavajjohنظر به برگزاری آزمون كارشناسی ارشد از 07/03/94 لغايت 09/03/94 طبق دستور معاونت محترم آموزشی دانشگاه كلاسهای درس دانشكده مهندسی از ساعت 18:30 روز چهارشنبه مورخ 06/03/94 تا پايان روز شنبه مورخ 09/03/94 تعطيل می باشد.

 

آموزش دانشكده مهندسی
Rock music
Magical travel