چهارشنبه, 09 بهمن 1398

آموزش دانشکده فني و مهندسي

 

inform_picقابل توجه دانشجويان دانشكده مهندسی

 

در راستای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد وبا توجه به نياز دانشجويان عزيز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در نظر دارد از نيمسال اول سال تحصيلی جديد (93-92) ، ارائه برخی از دروس پايه را به صورت الكترونيكی (مجازي)با اين هدف اجرا نمايدكه هم دانشجويان عزيز بالاخص شاغلين، كه علاوه بر تحصيل بايد وقت خود را صرف انجام امور  شغلی خود نمايند، راحت تر بتوانند در زمينه تحصيل موفق باشند و هم با توسعه اين فناوري، ضمن گذراندن دروس دوره، امكان يادگيری و استفاده بهينه از فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در ساير امور زندگی تجربه نمايند.

به همين منظور در گام اول،

ادامه مطلب: دروس آموزش مجازی

زیر مجموعه ها

در اين مجموعه مى توانيد تقويم آموزشى هر نيمسال را مشاهده نماييد. ضمنا برنامه زمان بندى انتخاب واحد و حذف و اضافه نيز در اين قسمت قرار خواهد گرفت.