سه شنبه, 01 بهمن 1398

آموزش دانشکده فني و مهندسي

برنامه انتخاب واحد ترم تابستان 92-91 

رديف

روز

تاريخ

سال ورود

1

شنبه

92/04/15

88 و ماقبل

2

يكشنبه

92/04/16

89

3

دوشنبه

92/04/17

90

4

سه شنبه

92/04/18

91

5

چهارشنبه

92/04/19

تمام ورودي ها

  ساعات انتخاب واحد دانشكده ها مطابق ترم هاى قبل مى باشد.

tavajjohقابل توجه دانشجويان درس آشنايی با قرآن كريمtavajjoh

jadid1 استاد عدالتخواه كد 13932jadid1

 

امتحان اين درس در روز سه شنبه 21/03/1392 ساعت 8 صبح در دانشكده مهندسی برگزار ميگردد

همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت شناسايی عكسدار الزامی است.

 

آموزش دانشكده مهندسی

 

زیر مجموعه ها

در اين مجموعه مى توانيد تقويم آموزشى هر نيمسال را مشاهده نماييد. ضمنا برنامه زمان بندى انتخاب واحد و حذف و اضافه نيز در اين قسمت قرار خواهد گرفت.