دوشنبه, 02 مرداد 1396

تابلو اعلانات

اساتيد محترم تا 22 تيرماه مهلت دارند تا نمرات خود را قطعي نمايند.

همچنين اعلام نمرات كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي تا 96/6/15 تمديد گرديد.