یکشنبه, 03 تیر 1397

بدين وسيله به اطلاع مي رساند سايت اخذ كارت ورود به جلسه امتحان پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 از تاريخ 96/02/25 لغايت 96/03/10 مفتوح مي باشد.

كليه دانشجويان مي توانند دربازه زماني فوق نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند. بديهي است شركت در امتحانات بدون ارائه كارت ورود به جلسه امتحان به هيچ وجه مقدور نمي باشد. لذا لازم است دانشجويان محترم حداكثر تا تاريخ 96/02/24 جهت مرتفع نمودن مشكلات آموزشي و مالي خود به سازمان مركزي شماره 2 (اماميه 42) مراجعه نمايند.