سه شنبه, 01 بهمن 1398

اطلاعيه مهم 

با توجه به اينكه گواهيهاي اشتغال به تحصيل از امروز به بعد توسط آموزش دانشكده واقع در طبقه همكف صادر مي گردد. لذا نكات زير را حتما رعايت فرماييد:

1- گواهي را حتما روز قبل از طريق پورتال درخواست نماييد و جهت تحويل روز بعد مراجعه نماييد. درخواست صدور گواهي فوري به هيچ عنوان قابل قبول نيست.

2- گواهي فقط در خصوص مراكز مجاز صادر مي گردد. گواهي براي وزارتخانه، سفارتخانه ... صادر نميگردد.

3- جهت دريافت گواهي اشكالدار نباشيد.

4- فقط دانشجويان اشكالدار اداره ثبت نام كه بايستي اصل مدرك را از مدرسه تحويل بگيرند مي توانند با مراجعه به آموزش گواهي دريافت كنند و نيازي به ثبت در سايت ندارد.