پنج شنبه, 29 شهریور 1397

30 مرداد ماه بازديد هيأت محترم عراقي متشكل از رياست محترم دانشگاه كربلا جناب آقاي دكتر سعدي به همراه معاونين و فرماندار محترم دانشگاه كربلا جناب آقاي دكتر منكوشي از دانشكده مهندسي انجام پذيرفت.

گزارش تصويري